Links

I recommend the following links concerning Bujinkan and training

Bujinkan Kuki Taisho Dojo (Denmark)

Facebook for Bujinkan Kuki Taisho Dojo (Denmark)

Henka (Bujinkan Hombu dojo kuden) – Blog by Doug Wilsson

Shin bu fu satsu – Blog by Paul Masse

Shugyo (Budo for Life) – Blog by Duncan Stewart

Bujinkan Hombu & Ayase Clases – By Geoge Ohashi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s